Bezpečnostní sdělení společnosti American Liberator s.r.o.

Zážitková střelba

VERZE Č. 1 ZE DNE 1.11.2022 
 
1.              ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.1.         Toto bezpečnostní sdělení (dále jen „Bezpečnostní sdělení“) společnosti American Liberator s.r.o., IČ 09044728, se sídlem Chrlická 61, 664 61 Rebešovice, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 116853 (dále jen „Poskytovatel“), stanovuje zvláštní práva a závazky stran plynoucí ze smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené v souladu s právním řádem České republiky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi Poskytovatelem a zákazníkem (dále jen „Zákazník“) a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Bezpečnostní sdělení se vztahuje pouze na službu spočívající 
v umožnění střelby z jedné či více palných zbraní pod dohledem střeleckého instruktora 
 
1.2.         Každý Zákazník vstupující na střelnici je povinen se seznámit s provozním řádem střelnice a tímto Bezpečnostním sdělením a po celou dobu přítomnosti na střelnici se provozním řádem střelnice a tímto Bezpečnostním sdělením v plném rozsahu řídit. V případě jakýchkoli nejasností je Zákazník oprávněn se se svými dotazy obrátit na přítomného střeleckého instruktora a/nebo Poskytovatele a/nebo provozovatele střelnice. 
 
 
2.              ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA STŘELNICI
 
2.1.         Za osoby nezpůsobilé k manipulaci se zbraněmi nebo ke střelbě jsou považovány:
 
2.1.1.     Osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných, psychotropních či návykových látek;
 
2.1.2.     Osoby, které nejsou schopné plně kontrolovat své pohyby z jiných důvodů (například onemocnění narušující rovnováhu, ochládání rukou atp.);
 
2.1.3.     Osoby, jejichž duševní rozpoložení narušuje sebeovládání (například slovní nebo jiné projevy agrese směřující k lidem přítomným v prostorách střelnice,  sebevražedné nebo jiné projevy sebepoškozování atp.).
 
2.2.         Osoby, které budou Poskytovatelem nebo střeleckým instruktorem vyhodnoceny jako nezpůsobilé dle bodu 2.1. tohoto Bezpečnostního sdělení, nebudou vpuštěny na střelnici, případně z ní budou bezodkladně a bez náhrady vykázány.
2.3.         Za nepřípustnou manipulaci se zbraní a/nebo se střelivem je považována:
 
2.3.1.     Manipulace se zbraní a střelivem v místech, které nejsou k této manipulaci určené;
 
2.3.2.     Míření na osoby, a to i nenabitou zbraní;
 
2.3.3.     Neuposlechnutí pokynů střeleckého instruktora a/nebo Poskytovatele. 
 
2.4.         Osoby, které se dopustí nepřípustné manipulace se zbraní a/nebo se střelivem dle bodu 2.3. tohoto Bezpečnostního sdělení, nebudou vpuštěny na střelnici, případně z ní budou bezodkladně a bez náhrady vykázány.
 
 
3.              ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ V OBLASTI STŘELNICE
 
3.1.         Zákazník je povinen v oblasti střelnice dodržovat vždy následující základní pravidla:
 
3.1.1.     Řídit se pokyny a doporučeními střeleckého instruktora, Poskytovatele 
 a provozovatele střelnice.
 
3.1.2.     Mít po celou dobu pobytu na střelnici nasazenou odpovídající ochranu sluchu 
 a zraku.
 
3.1.3.     Se zbraní se vždy zachází, jako by byla nabitá.
 
3.1.4.     Hlaveň zbraně nikdy nesmí mířit mimo určený prostor (oblast terče a dopadové plochy v jeho bezprostředním okolí nebo jakákoli jiná oblast, kterou střelecký instruktor výslovně určí nebo označí);
 
3.1.5.     Prst musí být vždy zcela mimo spoušť, dokud není učiněno rozhodnutí vystřelit. Prst musí být mimo oblast lučíku, nejlépe položen na rámu zbraně. Po výstřelu je nezbytné prst opět přesunout mimo lučík, ledaže má bezprostředně následovat další cílený výstřel.
 
3.1.6.     Před výstřelem musí Zákazník znát cíl a jeho okolí (např. pohyb osob v okolí plánované trajektorie výstřelu).
 
3.1.7.     Nikdy se nepokoušet střílet poškozenou zbraní.
 
3.1.8.     Jakékoli závady na zbrani a/nebo střelivu bezodkladně oznámit střeleckému instruktorovi.
 
3.1.9.     Nepředávat, odkládat či jinak nevhodně manipulovat s nabitou zbraní.
 
3.1.10.  Osoba, která nevlastní zbrojní průkaz, nesmí vstoupit na střelnici bez doprovodu střeleckého instruktora.
 
3.1.11.  Osoba, která nevlastní zbrojní průkaz, nesmí střílet bez výslovného pokynu střeleckého instruktora.
 
3.1.12.  Osoba mladší 18 let, nejméně však ve věku 10 let, nesmí používat zbraně bez dozoru střeleckého instruktora a současného doprovodu zákonného zástupce.
 
3.2.         V případě zjištění narušení bezpečnosti zacházení se zbraní, je jakákoliv osoba na střelnici povinna dát pokyn „STOP“ a podat hlášení střeleckému instruktorovi ohledně svého podezření narušení bezpečnosti. 
 
3.3.         Osoby, které se dopustí porušení základních pravidel dle bodu 3.1. tohoto Bezpečnostního sdělení budou ze střelnice bezodkladně a bez náhrady vykázány.
 
 
4.              UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ SOUVISEJÍCÍ SE STŘELBOU Z PALNÉ ZBRANĚ
 
4.1.         Zákazník bere na vědomí, že osobní účast na činnosti zahrnující střelbu z palné zbraně s sebou vždy nese obecné nebezpečí smrti, poranění či vzniku jiné újmy, a to bez ohledu na míru snahy o zajištění bezpečnosti ze strany střeleckého instruktora, Poskytovatele a provozovatele střelnice. Zákazník prohlašuje, že se toto riziko rozhodl nést vědomě a ze své svobodné vůle.
 
4.2.         Zákazník bere na vědomí a zavazuje se předcházet specificky následujícím nebezpečím:
 
4.2.1.     Nebezpečí související s výstřelem mimo bezpečný prostor, a to včetně v důsledku střelby nad horní okraj dopadové plochy střeliště.
 
4.2.2.     Nebezpečí související s možností odražení střely.
 
4.2.3.     Nebezpečí související s rizikem selhání zbraně (exploze rámu apod.).
 
 
4.2.4.     Nebezpečí poškození sluchu související s hlukem a/nebo tlakovou vlnou výstřelu.
 
 
4.2.5.     Nebezpečí poškození zraku, zejména v souvislosti se zasažením oka vystřelenou nábojnicí či její částí, odraženou střelou, střepinou nebo její částí.
 
 
4.2.6.     Nebezpečí popálenin, zejména v souvislosti se zasažením vystřelenou horkou nábojnicí či s jejím zapadnutím za oblečení. 
 
5.              PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
 
5.1.         Já, [BUDE DOPLNĚNO]
nar. [BUDE DOPLNĚNO]
bytem [BUDE DOPLNĚNO] ; 
tímto 
 
p r o h l a š u j i
 
že jsem se seznámil s provozním řádem střelnice a tímto Bezpečnostním sdělením 
 a po celou dobu přítomnosti na střelnici se zavazuji provozním řádem střelnice a tímto Bezpečnostním sdělením v plném rozsahu řídit. Dále prohlašuji, že beru na vědomí varování před nebezpečím dle článku 4. tohoto Bezpečnostního sdělení. 
 
V [BUDE DOPLNĚNO], dne [BUDE DOPLNĚNO]
 
________________________________
[BUDE DOPLNĚNO]

Partneři