Všeobecné obchodní podmínky společnosti American Liberator s.r.o.

https://www.americanliberator.cz

VERZE Č. 1 ZE DNE 1.11.2022 
 
1.              ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.1.         Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti American Liberator s.r.o., IČ 09044728, se sídlem Chrlická 61, 664 61 Rebešovice, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 116853 (dále jen „Poskytovatel“), stanovují obecná práva a závazky stran plynoucí ze  smlouvy uzavřené v souladu s právním řádem České republiky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, mezi Poskytovatelem a zákazníkem (dále jen „Zákazník“) přes elektronický objednávkový formulář Poskytovatele (dále jen „Smlouva“) a jsou její nedílnou součástí. Poskytovatel provozuje svůj internetový obchod na webové stránce na adrese https://www.americanliberator.cz (dále jen „Webová stránka“). 
 
1.2.         Poskytovatel je právnickou osobou poskytující služby na základě příslušných živnostenských oprávnění a na základě zbrojní licence č. ZL 003302.
1.3.         Předmětem Smlouvy na straně Poskytovatele je závazek poskytnout Zákazníkovi službu spočívající v umožnění střelby z jedné či více palných zbraní pod dohledem střeleckého instruktora, střelecký kurz, služby zážitkového teambuildingu a/nebo případné další související služby (například provedení fotografické či video dokumentace vztahující se ke střelbě zákazníka, střeleckému kurzu či teambuildingu apod.) (dále jen „Služba“ nebo „Služby“) nebo prodej a nákup zboží (dále jen „Zboží“) specifikovaného ve Smlouvě a nabízeného Poskytovatelem prostřednictvím Webové stránky. 
 
1.4.         Součástí Služby není doprava na místo poskytnutí Služby ani jiná obdobná asistence, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. K využití Služby se Poskytovatel zavazuje Zákazníkovi poskytnout individuálně určenou poukázku (dále jen „Voucher“). Předmětem Smlouvy na straně Zákazníka je závazek zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu Služby nebo Voucheru nebo Zboží dle Smlouvy. 
 
1.5.         Služba, Voucher a Zboží budou pro účely této Smlouvy a těchto VOP dále souhrnně označovány jen jako „Plnění“. 
 
1.6.         Na Webové stránce jsou prezentována Plnění včetně jejich parametrů a vlastností.
1.7.         Ustanovení odchylná od těchto VOP si Poskytovatel a Zákazník (dále též souhrnně jako „Smluvní strany“) mohou sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají aplikační přednost před ustanoveními VOP. 
 
1.8.         Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva, která obsahuje tyto VOP, je považována za písemnou smlouvu.
 
1.9.         Zákazník bere na vědomí, že na střelbu z palných zbraní se vztahují specifické požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů a obecné potřeby obezřetnosti. Takto existují zejména, nikoliv výhradně, omezení týkající se věku (ne méně než 10 let), absence ovlivnění alkoholem či jinými omamnými či psychotropními látkami (včetně např. léků), schopnost bezpečné manipulace, atp. V případě, že Poskytovatel nebude moci poskytnout Službu, ať už zcela či částečně, neboť by poskytnutím Služby došlo k porušení obecně závazných předpisů z důvodů na straně Zákazníka či Zákazníkem určené třetí osoby, jde toto výhradně k tíži Zákazníka. Zákazník v takovém případě nemá nárok na vrácení zaplacené ceny Voucheru či jinou formu kompenzace ceny Voucheru.
 
 
2.              REGISTRACE
 
2.1.         Zákazník může zakoupit Plnění z Webové stránky Poskytovatele buď jako registrovaný uživatel nebo neregistrovaný uživatel. Výhodou registrace je, že Zákazník nemusí znovu zadávat své osobní údaje a adresu doručení při každé objednávce, získá neomezený přístup k historii svých objednávek a díky dříve zadaným údajům může provádět platby snadněji a rychleji.
 
2.2.         Registrovat se může fyzická osoba starší než 16 let.
 
2.3.         Zákazník se může zaregistrovat přes registrační formulář dostupný na Webové stránce („Registrační formulář“). Je nezbytné, aby Zákazník zadal do registračního formuláře veškeré informace v něm uvedené, zejména jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu doručení Plnění objednaného Zákazníkem, a vytvořil si heslo. Informace zadané Zákazníkem do Registračního formuláře musí být pravdivé a aktuální. 
 
2.4.         Přístup k účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem; Zákazník se tímto zavazuje, že uživatelské jméno a heslo uchová v tajnosti a ochrání je proti zneužití třetí stranou.
 
2.5.         Poskytovatel může ověřit veškeré údaje zadané Zákazníkem do Registračního formuláře. Pokud Poskytovatel zjistí, že údaje zadané Zákazníkem do Registračního formuláře nejsou aktuální, neexistují nebo jsou matoucí, nebo že Zákazník účet nepoužil více než dvanáct (12) měsíců nebo porušuje své závazky či práva Zákazníka podle Smlouvy, Poskytovatel si vyhrazuje právo deaktivovat uživatelský účet Zákazníka.
 
 
3.              ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY – BEZPEČNOSTNÍ SDĚLENÍ
 
3.1.         Tyto VOP upravují obecné otázky vztahu mezi Smluvními stranami a podmínek poskytování Plnění Poskytovatelem. Zákazník bere na vědomí, že vedle těchto VOP jsou součástí smluvního vztahu, resp. těchto VOP, také zvláštní obchodní podmínky – bezpečnostní sdělení (dále jen „Bezpečnostní sdělení“). Zákazník se zavazuje podrobně se před uzavřením Smlouvy a následně opakovaně před poskytnutím Služby seznámit se zněním Bezpečnostního sdělení, a jím se také bezvýhradně řídit.
 
3.2.         Pokud má na základě Smlouvy Poskytovatel poskytnout plnění třetí osobě, zavazuje se Zákazník tuto osobu podrobně seznámit se zněním těchto VOP a Bezpečnostního sdělení a umožnit jí využití Služby pouze v případě, že je tato třetí osoba zjevně schopna VOP tyto a Bezpečnostní sdělení pochopit a pravidly v něm uvedenými se řídit. Toto platí obzvlášť v případě nezletilých starších 10 let.
 
3.3.         Poskytovatel výslovně upozorňuje Zákazníka na existenci rizik souvisejících 
 s poskytovanou službou a povinnost užívání ochranných prostředků. Zákazník bere na vědomí, že osobní účast na činnosti zahrnující střelbu z palné zbraně s sebou vždy nese obecné nebezpečí smrti, poranění či vzniku jiné újmy, a to bez ohledu na míru snahy o zajištění bezpečnosti ze strany Poskytovatele. Zákazník prohlašuje, že se toto riziko rozhodl nést vědomě a ze své svobodné vůle. Rizika jsou podrobněji rozvedena v rámci Bezpečnostního sdělení. 
 
3.4.         Zákazníkovi zpravidla nejsou poskytovány jiné než zcela základní ochranné pomůcky – ochranné brýle a sluchátka. Poskytovatel důrazně doporučuje vlastní zajištění účinných ochranných pomůcek. 
 
 
4.              ZAKOUPENÍ PLNĚNÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY 
 
4.1.         Po vybrání Plnění na Webové stránce a potvrzení volby kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ bude Zákazník přesměrován k objednávkovému formuláři („Objednávkový formulář“). Je nezbytné, aby Zákazník do Objednávkového formuláře zadal veškeré údaje (nebo v Objednávkovém formuláři zvolil příslušnou možnost): jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu doručení Voucheru a/nebo Zboží objednaného Zákazníkem (pokud je zvolena varianta dopravy Voucheru a/nebo Zboží - doručení přepravcem), informaci o metodě platby ceny za Voucher a/nebo Zboží a metodu doručení Voucheru a/nebo Zboží nebo slevový kód či kupón. Zákazník je v objednávce povinen uvést úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za úplné a pravdivé.
 
4.2.         Po zvolení platební metody bude Zákazník přesměrován na stránku, kde se nachází shrnutí všech údajů Zákazníka. Poskytovatel vyžaduje, aby Zákazník zkontroloval 
 a (je-li to nutné) opravil veškeré chybné údaje v objednávce kliknutím na tlačítko „Upravit“. Pokud jsou všechny údaje zadané Zákazníkem správné, Zákazník potvrdí svůj výslovný souhlas s těmito VOP, Bezpečnostním sdělením, potvrdí seznámení se se zásadami zpracování osobních údajů a odešle objednávku kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku se závazkem zaplacení“. 
4.3.         Následně Zákazník v souladu s pokyny na Webové stránce Poskytovatele provede úhradu ceny Plnění dle zvolené metody platby. 
 
4.4.         Smlouva, jejíž předmětem je Služba a/nebo Voucher je mezi Smluvními stranami uzavřena v okamžiku, kdy Poskytovatel na e-mail uvedený Zákazníkem odešle Zákazníkovi potvrzení o uzavření Smlouvy, jejíž předmětem je Služba a/nebo Voucher, a/nebo potvrzení objednávky Služby a/nebo Voucheru.
 
4.5.         Po odeslání objednávky zašle Poskytovatel na e-mail uvedený Zákazníkem potvrzení objednávky Zboží. Doručení potvrzení objednávky Poskytovatelem neznamená uzavření Smlouvy, jejíž předmětem je prodej a koupě Zboží. Po obdržení potvrzení objednávky ověří Poskytovatel dostupnost Zboží; Smlouva, jejíž předmětem je prodej a koupě Zboží, se uzavírá pouze na základě závazného přijetí návrhu na uzavření Smlouvy Poskytovatelem ve formě potvrzení e-mailem v tom smyslu, že Zboží je připraveno k vyzvednutí nebo že Zboží bylo odesláno k doručení, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
 
4.6.         Po bezvadné úhradě celé ceny Voucheru a/nebo Zboží Zákazníkem Poskytovatel zašle Zákazníkovi zakoupený Voucher, a to emailem či poštou dle předchozího výběru Zákazníka, a/nebo Zboží poštou či jiným způsobem dle volby Zákazníka z možností nabízených Poskytovatelem. Okamžikem odeslání Voucheru Zákazníkovi dojde k uzavření Smlouvy mezi Smluvními stranami. Spolu s Voucherem zasílá Poskytovatel Zákazníkovi na email uvedený v Objednávkovém formuláři rovněž aktuální znění VOP, Bezpečnostního sdělení a zásady zpracování osobních údajů ve formátu PDF. 
 
4.7.         Voucher představuje oprávnění Zákazníka provést rezervaci Služby v místě a čase  dle nabídky v rezervační části Webové stránky Poskytovatele. Rezervační část Webové stránky Poskytovatele je přístupná i před zaplacením ceny Voucheru, což Zákazníkovi umožňuje i před zaplacením ceny Voucheru získat přehled o místní a časové dostupnosti nabízených Služeb. Rezervace místa a času Služby je platná a závazná až v okamžiku, kdy Poskytovatel zašle Zákazníkovi na kontaktní email Zákazníka uvedený v Objednávkovém formuláři potvrzení rezervace místa a času Služby.
 
4.8.         Jakékoliv náklady vzniklé Zákazníkovi při využití prostředků komunikace na dálku (jako telefon či internet) k provedení objednávky hradí Zákazník; tyto náklady jsou v běžné výši podle tarifu telekomunikačních služeb používaných Zákazníkem.
 
4.9.         Objednávka ani Smlouva nikdy nebude zveřejněna žádným nezúčastněným třetím stranám (kromě zaměstnanců Poskytovatele a subdodavatelů do nutné míry, nebo kdyby měl Poskytovatel povinnost tyto dokumenty zpřístupnit na základě platných zákonů). 
 
 
 
 
 
 
4.10.      Vouchery ani Zboží zakoupené přes Webovou stránku Poskytovatele nejsou určeny 
 k dalšímu prodeji. Pokud Poskytovatel na základě jemu dostupných informací shledá, že Voucher a/nebo Zboží objednané Zákazníkem budou použity k dalšímu prodeji, má Poskytovatel právo zrušit objednávku Zákazníka, nebo pokud již byla uzavřena Smlouva, má Poskytovatel právo od Smlouvy odstoupit. Pokud Poskytovatel od Smlouvy odstoupí, Zákazník i Poskytovatel si vzájemně vrátí všechna provedená plnění.
 
4.11.      Údaje o hmotnostech, rozměrech, objemech, cenách, výkonech či jiných vlastnostech Plnění, které jsou obsaženy v katalozích, prospektech, hromadných dopisech, inzerátech, vyobrazeních či cenících Poskytovatele mají nezávazný charakter, pokud se na základě výslovného ustanovení nestanou součástí Smlouvy. V tom případě platí vždy jejich poslední znění. K přesnému dodržení těchto vlastností Plnění je Poskytovatel povinen pouze tehdy, bylo-li to výslovně písemně smluveno. Jinak se vlastnosti Plnění, které má Plnění podle Smlouvy vykazovat, řídí popisem Plnění poskytnutým Poskytovatelem. Pro určení vlastností Plnění jsou nerozhodné představy vyjádřené jednostranně ze strany Zákazníka. Veškerá prezentace Plnění Poskytovatele umístěná na Webové stránce je pouze informativního charakteru 
 a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Plnění Poskytovatele. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
 
4.12.      Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3 OZ.
 
4.13.      Ústní nebo písemná ujednání či přísliby Smluvních stran učiněné před uzavřením Smlouvy a týkající se později uzavřené Smlouvy nejsou pro Smluvní strany závazné, pokud nebyly zahrnuty do konečného znění Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě či po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu 
 s výslovnými ustanoveními Smlouvy a těchto VOP a nezakládá žádný závazek Smluvních stran. Tím není dotčena možnost Smluvních stran změnit Smlouvu řádně uzavřeným dodatkem.  
 
 
5.             ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO PRODEJ ZBRANÍ A STŘELIVA 
 
5.1.         V případě, že Zákazník má zájem o koupi Zboží, které podléhá režimu zákona 
 č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (zejména zbraně a/nebo střelivo); uplatní se na Smlouvu prioritně tento článek 5. VOP před jakýmkoli jiným ujednáním těchto VOP.
 
5.2.         Zákazník je oprávněn prostřednictvím Webové stránky provést pouze rezervaci a nikoli koupi Zboží, které podléhá režimu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (zejména zbraně a/nebo střelivo); o čemž je Zákazník na Webové stránce Poskytovatelem výslovně poučen. 
 
5.3.         Rezervace Zboží, které podléhá režimu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (zejména zbraně a/nebo střelivo); prostřednictvím Webové stránky není Smluvními stranami považována za uzavření Smlouvy distančním způsobem ve smyslu příslušných ustanovení OZ.
5.4.         Smlouva, jejímž předmětem je Zboží, které podléhá režimu zákona č. 119/2002 Sb., 
 o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (zejména zbraně a/nebo střelivo); může být mezi Poskytovatelem a Zákazníkem uzavřena pouze v sídle Poskytovatele za fyzické přítomnosti obou Smluvních stran a současně za předpokladu, že Zákazník bude splňovat veškeré požadavky zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů; a umožní zástupci Poskytovateli jejich kontrolu. 
 
 
6.             CENA PLNĚNÍ A SLEVY
 
6.1.         Cena Plnění uvedená na Webové stránce je konečnou cenou, tj. cenou za Plnění včetně DPH a dalších daní a poplatků (pokud existují); tato cena nezahrnuje náklady na přepravu, případné poplatky poskytovateli platební brány a jiné poplatky konkrétně avizované Zákazníkovi při dokončení objednávky (v každém případě před odesláním objednávky).
 
6.2.         Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že byl informován, že poskytnutí Plnění je podmíněno platbou ceny Plnění a případných dalších poplatků, na jejichž konečnou výši bude Zákazník upozorněn před odesláním objednávky.
 
6.3.         Zákazník tímto bere na vědomí, že pokud je na Webové stránce uvedena cena za Plnění, která je zjevně chybná, má Poskytovatel právo odstoupit od Smlouvy i poté, co Zákazník obdržel Plnění. V takovém případě Poskytovatel bude Zákazníka o této situaci neprodleně informovat. Cena je například zjevně chybná, když: (i) cena za Plnění je očividně nesprávná, (ii) cena za Plnění zcela chybí nebo obsahuje číslo navíc, nebo je desetinná čárka na nesprávném místě, nebo (iii) sleva na Plnění převyšuje 50 %, ale Plnění na Webové stránce není označeno marketingovou kampaní ani symbolem speciální nabídky. Pokud ohledně ceny Plnění existují pochyby, Poskytovatel žádá Zákazníka, aby jej neprodleně kontaktoval, a Poskytovatel Zákazníkovi potvrdí, zda je cena správná. Toto ustanovení nemá vliv na právo Zákazníka odstoupit od Smlouvy v souladu s podmínkami uvedenými v těchto VOP.
 
6.4.         Slevy z ceny za Plnění nelze kombinovat (tj. dvě či více slev nelze využít na jedno Plnění a/nebo objednávku). Další podmínky (např. trvání) mohou platit u speciálních nabídek nebo slev, což se může Zákazníkovi sdělit buď jako součást marketingové komunikace ohledně speciální nabídky, nebo slevy nebo čehokoliv jiného, a tyto dodatečné podmínky budou nedílnou součástí těchto VOP; pokud mezi těmito VOP 
 a takovými dodatečnými podmínkami dojde k nesrovnalostem, upřednostní se podmínky uvedené ve speciálních podmínkách speciální nabídky nebo slevy. Aby nedošlo k pochybnostem: pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy nebo vrátí zakoupené Plnění za cenu speciální nabídky, se slevou nebo za použití kupónu, jako např. speciální nabídky, slevu či kupón nelze využít k nákupu žádného dalšího Plnění, pokud Poskytovatel již tuto speciální nabídku nebo slevu na Plnění neposkytuje nebo uplynula doba platnosti Voucheru.
 
 
 
6.5.         V případě, že Poskytovatel je nebo se v budoucnu stane povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění (dále jen „Zákon
o evidenci tržeb
“), Poskytovatel vystaví a zašle Zákazníkovi elektronický doklad
o zaplacení obsahující náležitosti podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.
S vyhotovením elektronického dokladu o zaplacení Zákazník výslovně souhlasí.
V tomto případě Poskytovatel plní informační povinnost: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
 
7.              PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
7.1.         Zákazník může dle vlastního uvážení zaplatit cenu Plnění, ale i náklady spojené 
 s platební metodou nebo způsobem doručení zvoleným Zákazníkem jedním z těchto způsobů:
 
7.1.1.     předem bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele (prostřednictvím QR kódu);
 
7.1.2.     předem bezhotovostní platbou kartou (přes internetové bankovnictví nebo platební bránu GoPay);
 
7.2.         Cena Plnění se stává splatnou odesláním objednávky. Povinnost Zákazníka zaplatit cenu Plnění bude splněna ve chvíli, kdy se cena Plnění připíše na bankovní účet Poskytovatele.   
 
7.3.         V případě, že Zákazník uvede chybný variabilní symbol platby, variabilní symbol platby neuvede či uhradí částku v jiné výši, než je povinen, bere na vědomí, že vyřizování těchto plateb může trvat několik dní a může mít za následek nedoručení Plnění 
 z důvodu nemožnosti spárovat platbu s fakturou. V případě chybně zadaného variabilního symbolu platby je Zákazník též na vyzvání Poskytovatele povinen sdělit své číslo účtu, aby bylo možné jeho platbu identifikovat.
 
7.4.         Faktura – daňový doklad za Plnění bude vystavena až poté, co Zákazník zaplatí cenu Plnění v plné výši a bude mu doručena nejpozději společně s Plněním.
 
 
8.              PODMÍNKY DORUČENÍ PLNĚNÍ
 
8.1.         Poskytovatel doručí Voucher Zákazníkovi prostřednictvím emailu Zákazníka uvedeného v Objednávkovém formuláři nebo doručí Voucher a/nebo Zboží prostřednictvím společnosti uvedené v Objednávkovém formuláři („Přepravce“). Doručení se řídí podmínkami Přepravce.
 
 
 
8.2.         Poskytovatel se zavazuje doručit Zákazníkovi Voucher a/nebo Zboží nejpozději do třiceti (30 dnů od uzavření Smlouvy. Při plnění objednávky Zákazníka mohou nastat okolnosti, které ovlivní dodací lhůtu Voucheru a/nebo Zboží objednaného Zákazníkem. Poskytovatel musí neprodleně informovat Zákazníka o veškerých změnách dodací lhůty; tím není nijak dotčeno právo Zákazníka odstoupit od Smlouvy podle těchto VOP.
 
8.3.         Zákazník převezme Voucher a/nebo Zboží na adrese doručení uvedené v objednávce v čase dohodnutém mezi Zákazníkem a Přepravcem podle podmínek stanovených Přepravcem.
 
8.4.         Poskytovatel si vyhrazuje právo nezasílat Zákazníkovi opětovně Voucher a/nebo Zboží, které si Zákazník nepřevzal. Pokud si Zákazník nepřevezme Voucher a/nebo Zboží i přes opakované pokusy o doručení, může Poskytovatel odstoupit od Smlouvy.
 
8.5.         Je-li Zákazník v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn zadržet a pozastavit doručení Voucheru a/nebo Zboží Zákazníkovi až do okamžiku úhrady splnění všech splatných závazků Zákazníka vůči Poskytovateli, aniž by byl povinen nahradit Zákazníkovi případně vzniklou újmu. 
 V takovém případě se termín plnění zadržené dodávky Voucheru a/nebo Zboží staví 
 a opětovně počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy Zákazník splní poslední ze splatných závazků vůči Poskytovateli. 
 
 
9.              ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
9.1.         Zákazník, který je spotřebitelem, může odstoupit od Smlouvy kdykoliv od provedení objednávky až do uplynutí čtrnácti (14) denní lhůty, která běží od převzetí Voucheru a/nebo Zboží. 
 
9.2.         Právo odstoupit od Smlouvy může Zákazník uplatnit u Poskytovatele dopisem zaslaným na adresu American Liberator s.r.o., se sídlem Chrlická 61, 664 61 Rebešovice; nebo e-mailem na info@americanliberator.cz; Zákazník může využít formulář odstoupení od Smlouvy, který je k dispozici na https://www.americanliberator.cz/stranka/odstoupeni-od-smlouvy. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za dodrženou, když bylo Poskytovateli zasláno oznámení o odstoupení od Smlouvy do posledního dne doby uvedené v článku 9.1. těchto VOP. 
 
9.3.         Poskytovatel musí vrátit platbu přijatou Poskytovatelem ve spojitosti se Smlouvou Zákazníkovi do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Cena Voucheru a/nebo Zboží  bude zaslána zpět na účet, ze kterého byla zaplacena, pokud Zákazník nepožádá Poskytovatele písemně o zaslání ceny na jiný účet. 
 
9.4.         Pokud podle těchto VOP a podle zákona Zákazník odstoupí od Smlouvy právoplatně, dojde k okamžitému stornu (zneplatnění) Voucheru.
 
 
9.5.         Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemůže po rezervaci místa a času Služby odstoupit od Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1837 písmena j) OZ, protože se jedná 
 o smlouvu o využití volného času poskytnutou v termínu určeném Zákazníkem. 
 
9.6.         Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemůže odstoupit od Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1837 písmena d) OZ, jejíž prostřednictvím si rezervoval místo a čas Služby na základě „dárkového Voucheru“, a to z toho důvodu, že „dárkový Voucher“ je upraven podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu. 
 
9.7.         Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemůže odstoupit od Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 OZ, jejíž předmětem je prodej a koupě Zboží, které podléhá režimu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (zejména zbraně a/nebo střelivo), a to z toho důvodu, že taková Smlouva nemůže být za žádných okolností s ohledem na svoji povahu a ujednání článku 5. těchto VOP uzavřena distančním způsobem ve smyslu příslušných ustanovení OZ. 
 
 
10.           REZERVACE MÍSTA A ČASU SLUŽBY
 
10.1.      Voucher představuje oprávnění Zákazníka provést rezervaci Služby v místě a čase  dle nabídky v rezervační části Webové stránky Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za to, že Služba, resp. konkrétní místo a čas, budou volné pro Zákazníky kdykoli po celou sjednanou dobu platnosti Voucheru, jelikož konkrétní místa a časy využití Služby mohou být již objednány či rezervovány jinými Zákazníky. Poskytovatel však garantuje, že má dostatečnou kapacitu, aby za obvyklých podmínek byl schopen Službu poskytnout v nabízeném množství ve stanovené době platnosti Voucheru. Poskytovatel Zákazníka upozorňuje, že čím blíže ke konci sjednané doby platnosti Voucheru Zákazník provede objednávku či rezervaci místa a času Služby, tím je větší šance, že mu tato objednávka či rezervace Služby ze strany Poskytovatele nebude 
 z důvodu nedostatku kapacity umožněna. Poskytovatel nabádá Zákazníky, aby si před uzavřením Smlouvy zkontrolovali dostupnost Služby. Bez zbytečného odkladu po získání Voucheru je dále Zákazník povinen u Poskytovatele zjistit dostupnost Služby.
 
10.2.      Rezervace místa a času Služby je platná a závazná až v okamžiku, kdy Poskytovatel zašle Zákazníkovi na kontaktní email Zákazníka uvedený v Objednávkovém formuláři potvrzení rezervace místa a času Služby. 
 
10.3.      Voucher má platnost po dobu uvedenou na Voucheru. Po uplynutí doby platnosti Voucheru ztrácí Zákazník nárok na poskytnutí Služby bez nároku na jakoukoliv refundaci či náhradu Voucheru či Služby. Závazek Poskytovatele poskytnout Službu uplynutím doby platnosti Voucheru bez dalšího zaniká. Voucher je možné využít jednou osobou, nebo dvěma osobami, nebo maximálním počtem osob uvedeným na Voucheru. Voucher je možné využít pouze osobou, jejíž jménem bude provedena rezervace místa a času Služby.  
 
 
 
10.4.      Poskytovatel si vyhrazuje právo na přesunutí hodiny začátku objednané Služby. Pokud je to ve výjimečných případech nutné, Poskytovatel tuto změnu Zákazníkovi sdělí telefonicky, SMS nebo emailem. Nevyhovuje-li Zákazníkovi tato změna, sdělí to Poskytovateli a v tom případě dojde k automatickému prodloužení platnosti Voucheru o tři (3) měsíce ode dne, kdy měla být poskytnuta zrušená Služba. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně zrušit Zákazníkem rezervovanou akci a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Poskytovatel výslovně upozorňuje i na možnost zrušit účast jednoho Zákazníka a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Případné zrušení Poskytovatel oznámí na Zákazníkem uvedený email v Objednávkovém formuláři, případně také telefonicky. V takovém případě dojde k automatickému prodloužení platnosti voucheru o tři (3) měsíce ode dne, kdy měla být poskytnuta zrušená Služba
 
10.5.      V případě, že se Zákazník na rezervovaný termín poskytnutí Služby nedostaví, nebo se dostaví s více než patnácti (15) minutovým zpožděním, z bezpečnostních důvodů Voucher bez náhrady propadá a Zákazník nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neposkytnuté Služby za jinou. 
 
10.6.      Poskytovatel je oprávněn využít možnost změny nábojů nebo zbraní uvedených na Voucheru a/nebo na Webové stránce z důvodu možné poruchy nebo havárie zbraně nebo jiných provozních důvodů na straně Poskytovatele, subdodavatele Poskytovatele nebo střelnice. 
 
10.7.      Zákazník je povinen hodnotu Voucheru vyčerpat uhrazením ceny za poskytnutí Služby. Zákazník nemá nárok na výměnu Voucheru za peníze.
 
 
11.           PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z VADNÉHO PLNĚNÍ POSKYTOVATELE
A ZÁRUKA ZA JAKOST
 
11.1.      Práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka ohledně práv z vadného plnění a případné záruky za jakost se řídí reklamačním řádem, který je dostupný na https://www.americanliberator.cz/stranka/reklamacni-rad a je nedílnou součástí Smlouvy.
 
11.2.      Záruka za jakost podle reklamačního řádu se nevztahuje na Plnění poskytnutá Poskytovatelem Zákazníkovi, který není spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení OZ.
 
11.3.      Zákazník tímto reklamační řád v plném rozsahu bere na vědomí a souhlasí s ním.
 
 
12.           OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
12.1.      Poskytovatel zpracovává osobní údaje Zákazníka podle podmínek stanovených
 v Zásadách o zpracování osobních údajů uvedených na https://www.americanliberator.cz/stranka/zasady-zpracovani-osobnich-udaju .
 
12.2.      Zákazník tímto tyto podmínky zpracování osobních údajů v plném rozsahu bere na vědomí a souhlasí s nimi. 
13.           ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY 
 
13.1.      Uzavřením Smlouvy Zákazník bere na vědomí, že obrázky a fotografie na Webové stránce jsou ilustrační a ve skutečnosti se Plnění může od ilustračních obrázků lišit.
 
 
14.           ŘEŠENÍ SPORU
 
14.1.      Pokud Zákazník není spokojen se způsobem, kterým Poskytovatel vyřešil jeho/její reklamaci nebo pokud je přesvědčen, že Poskytovatel porušil jeho/její práva, může se obrátit na Poskytovatele se žádostí o nápravu. Pokud tuto žádost o nápravu Poskytovatel zamítne, jeho odpověď je negativní nebo na žádost nezareaguje do třiceti (30) dnů od jejího odeslání, může Zákazník podat návrh na započetí alternativního řešení sporu.  
 
14.2.      Příslušným orgánem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.
 
14.3.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.5.2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) 
 č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 
 
15.           KONTAKTNÍ ÚDAJE
 
15.1.      Kontaktní údaje Poskytovatele:
Adresa:                       Chrlická 61, 664 61 Rebešovice
Telefon:                      +420 731 416 778
E-mail:                        info@americanliberator.cz 
 
 
16.           ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY ZÁKAZNÍK NENÍ SPOTŘEBITELEM
 
16.1.      Pro vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, který není spotřebitelem, se ustanovení článku 9., bodu 14.2. a bodu 14.3. VOP nepoužijí.
 
16.2.      Pro vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, který je podnikatelem, se vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 OZ.
 
16.3.      Pro vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, který je podnikatelem, se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 OZ.
 
 
16.4.      V případech, kdy Zákazník není spotřebitelem, je Poskytovatel také oprávněn kdykoliv od Smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to až do doby poskytnutí Plnění Zákazníkovi. V takovém případě vrátí Poskytovatel Zákazníkovi zaplacenou cenu Plnění bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.
 
16.5.      V případech, kdy Zákazník není spotřebitelem, se Smluvní strany dohodly, že všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo související s její platností, výkladem a zánikem budou rozhodovány podle ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů; obecnými soudy České republiky, přičemž místně příslušnými jsou soudy v Brně.
 
16.6.      Záruka za jakost podle reklamačního řádu se nevztahuje na Plnění poskytnutá Poskytovatelem Zákazníkovi, který není spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení OZ.
 
 
17.           SALVATORSKÁ KLAUZULE
 
17.1.      Pokud kterékoli ustanovení Smlouvy, VOP nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu nebo změnou zákona, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy, VOP nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu Smlouvy nebo VOP, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu.
 
17.2.      V případě uvedeném výše se Smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy nebo VOP, jež má být nahrazeno.
 
 
18.           VYŠŠÍ MOC A ZMĚNA OKOLNOSTÍ
 
18.1.      Poskytovatel se nedostane do prodlení ani nemá povinnost nahradit újmu způsobenou Zákazníkovi porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy či zákona, bránila-li Poskytovateli ve splnění této povinnosti některá z překážek vylučujících povinnost
 k náhradě újmy. Za překážku vylučující povinnost k náhradě újmy způsobené porušením Smlouvy či zákona se považuje překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ – například záplava, nepřátelská akce cizího státu, válečný konflikt, občanské nepokoje, embarga, stávka, vládní zásah atd. Smluvní strany si nad rámec zákona výslovně sjednávají, že za překážku vylučující povinnost k náhradě újmy se považuje i jakákoliv překážka související s rozšířením onemocnění COVID-19, příp. jiného virového onemocnění, a na to navazujícími preventivními úředními opatřeními (zejména nařízení karantény, uzavření provozoven, zákaz volného pohybu osob, omezení společenských, sportovních a kulturních akcí, vyvlastnění majetku, převzetí správy podniku, uzavření výroby apod.), a to i přestože nemusí jít o překážku, která je ke dni uzavření Smlouvy zcela nepředvídatelná (onemocnění COVID-19 a navazující preventivní úřední opatření dále společně jen „Koronavirus“). Smluvní strany mají v úmyslu vyloučit vznik odpovědnosti Poskytovatele za prodlení a za újmu způsobenou porušením jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy či zákona v důsledku Koronaviru, neboť nejsou schopny předvídat další jeho vývoj a důsledky na schopnost Poskytovatele plnit jeho závazky ze Smlouvy či zákona. Poskytovatel pořizuje jednotlivé subdodávky od osob, které jsou součástí mezinárodního dodavatelsko-odběratelského řetězce, který může být v důsledku Koronaviru negativním způsobem dotčen. Tyto skutečnosti Zákazník bere na vědomí.
 
18.2.      Poskytovatel se zavazuje upozornit Zákazníka bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě újmy bránící řádnému plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy či zákona. Zákazník se zavazuje vyvinout přiměřenou péči 
 k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě újmy.
 
18.3.      Zákazník na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a ustanovení § 2000 OZ přebírá nebezpečí změny okolností.
 
 
19.           VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 
19.1.      Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Poskytovatel a Zákazník sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17.6.2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 
19.2.      Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Poskytovatel a Zákazník sjednávají, že všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo související s její platností, výkladem a zánikem budou rozhodovány obecnými soudy České republiky, přičemž místně příslušnými jsou soudy v Brně. 
 
19.3.      Tyto VOP jsou platné a účinné vůči Zákazníkovi v okamžiku uzavření Smlouvy.
 
19.4.      Poskytovatel může tyto VOP kdykoliv jednostranně pozměnit či upravit. VOP platné 
 a účinné ve chvíli uzavření Smlouvy upravují vztah mezi Zákazníkem 
 a Poskytovatelem.
 
19.5.      Tyto VOP jsou platné a účinné od 01.07.2023.

Partneři